Δώρο Πάσχα 2023: Πότε θα καταβληθεί – Ποιοι το δικαιούνται

Δώρο Πάσχα 2023: Μέχρι πότε θα πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν χρήματα μέσα στον Απρίλιο.

Μήνας πληρωμής του δώρου Πάσχα για το 2023 θα είναι ο Απρίλιος, για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, συνεπώς για τη φετινή χρονιά τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι τις 12 Απριλίου.

Εξυπακούεται ότι αν ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει νωρίτερα το δώρο, δεν υπάρχει περιορισμός.

Δώρο Πάσχα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

 1. Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τουςεπίδομα εορτών Πάσχαίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
 2. Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότηείχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδήαπό 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου. Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας Δώρου Πάσχα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο (ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε οκτώ (8) ημέρες διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, αντίστοιχα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.
 3. Δώρο Πάσχα ανάλογο με το χρόνο που διάρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής αυτού, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.
 4. Το δώρο Πάσχα, όπως και το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.
 5. Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19040/1981, καθώς και με βάση τη λοιπή σχετική νομοθεσία και νομολογία, παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές περιπτώσεις ο χρόνος των οποίων αφαιρείται ή δεν αφαιρείται από το χρόνο εργασιακής σχέσης προκειμένου να υπολογιστεί το Δώρο Πάσχα.

Ημέρες που δεν συνυπολογίζονται

Ημέρες που συνυπολογίζονται

Ασθένεια για την οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ

Ασθένεια για την οποία δεν καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ

Αναστολή εργασιακής σχέσης λόγω νεκρής περιόδου εποχιακών επιχειρήσεων

Απουσία μαθητών-σπουδαστών για συμμετοχή σε εξετάσεις

Άδεια άνευ αποδοχών

Ημέρες επίσημων αργιών και κατ’ έθιμον

Απεργία ή στάσεις εργασίας

Επίσχεση εργασίας

Γονική άδεια, αν είναι άνευ αποδοχών

Κυριακές

Σε περίπτωση στράτευσης, τα χρονικά διαστήματα μετά την έναρξη της θητείας ή πριν την λήξη αυτής

Σε περίπτωση στράτευσης ή στρατιωτικής άσκησης, αναλογία επιδόματων εορτών για το διάστημα εργασίας πριν την ημερομηνία στράτευσης. Θα αφαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό οι ημέρες από την έναρξη της θητείας έως τις 30/4 ή την 31/12. Όταν απολυθεί δικαιούται αντίστοιχα αναλογίας δώρων από τότε που ανέλαβε εργασία έως την 30/4 ή την 31/12.

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση

Υπερημερία εργοδότη

Αδικαιολόγητη απουσία

Ετήσια κανονική άδεια

Ειδικό εξάμηνο μητρότητας που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ

Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό

Ημέρες ασθένειας που υπερβαίνουν τα όρια της βραχείας ασθένειας

Ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος

Ημέρες λοιπών αδειών μετ’ αποδοχών

Χρόνος Καταβολής του Δώρου Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους τη Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Λοιπές παροχές που θεωρούνται τακτικές αποδοχές και προσμετρώνται στον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:

α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και

β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:

 • Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
 • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται το πρίμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή από προμήθειες.
 • Το επίδομα κατοικίας.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Πίνακας Υπολογισμού Δώρου Πάσχα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1

0,00416

0,125

61

0,25416

7,625

2

0,00833

0,25

62

0,25832

7,75

3

0,0125

0,375

63

0,26249

7,875

4

0,01666

0,5

64

0,26666

8

5

0,02083

0,625

65

0,27082

8,125

6

0,025

0,75

66

0,275

8,25

7

0,02916

0,875

67

0,27916

8,375

8

0,03333

1

68

0,28332

8,5

9

0,0375

1,125

69

0,28749

8,625

10

0,04166

1,25

70

0,29166

8,75

11

0,04583

1,375

71

0,29582

8,875

12

0,05

1,5

72

0,3

9

13

0,05416

1,625

73

0,30416

9,125

14

0,05833

1,75

74

0,30832

9,25

15

0,0625

1,875

75

0,31249

9,375

16

0,06666

2

76

0,31666

9,5

17

0,07083

2,125

77

0,32082

9,625

18

0,075

2,25

78

0,325

9,75

19

0,07916

2,375

79

0,32916

9,875

20

0,083333

2,5

80

0,3333

10

21

0,08749

2,625

81

0,33749

10,125

22

0,09166

2,75

82

0,34166

10,25

23

0,09583

2,875

83

0,34582

10,375

24

0,1

3

84

0,35

10,5

25

0,10416

3,125

85

0,35416

10,625

26

0,10833

3,25

86

0,35832

10,75

27

0,11249

3,375

87

0,36249

10,875

28

0,11666

3,5

88

0,36666

11

29

0,12083

3,625

89

0,37082

11,125

30

0,125

3,75

90

0,375

11,25

31

0,12916

3,875

91

0,37916

11,375

32

0,13333

4

92

0,38332

11,5

33

0,13749

4,125

93

0,38749

11,625

34

0,14166

4,25

94

0,39166

11,75

35

0,14583

4,375

95

0,39582

11,875

36

0,15

4,5

96

0,4

12

37

0,15416

4,625

97

0,40416

12,125

38

0,15833

4,75

98

0,40832

12,25

39

0,16249

4,875

99

0,41249

12,375

40

0,16666

5

100

0,41666

12,5

41

0,17083

5,125

101

0,42082

12,625

42

0,175

5,25

102

0,425

12,75

43

0,17916

5,375

103

0,42915

12875

44

0,18333

5,5

104

0,43332

13

45

0,18749

5,625

105

0,43749

13,125

46

0,19166

5,75

106

0,44165

13,25

47

0,19583

5,875

107

0,44582

13,375

48

0,2

6

108

0,45

13,5

49

0,20416

6,125

109

0,45415

13,625

50

0,20833

6,25

110

0,45832

13,75

51

0,21249

6,375

111

0,46249

13,875

52

0,21666

6,5

112

0,46665

14

53

0,22082

6,625

113

0,47082

14,125

54

0,225

6,75

114

0,475

14,25

55

0,22916

6,875

115

0,47915

14,375

56

0,23332

7

116

0,48332

14,5

57

0,23749

7,125

117

0,48749

14,625

58

0,24166

7,25

118

0,49165

14,75

59

0,24582

7,375

119

0,49582

14,875

60

0,25

7,5

120

0,5

15

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

 • Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
 • Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές

Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου όρου του ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/1 - 30/4 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο παραπάνω διάστημα δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουμε πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στους ωρομίσθιους

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός κατά το αντίστοιχο διάστημα, δηλαδή από 1/1-30/4 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουμε πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση

Το άρθρο 38 παρ. 9 και 17 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του αντίστοιχου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίες της μερικής απασχόλησης. Επομένως, εφαρμόζονται και για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με βάση τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως Δώρο Πάσχα όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 1/1 έως 30/4. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση)

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια κατά το διάστημα από 1/1 έως 30/4. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Πότε παραγράφονται οι αποδοχές των Δώρων

Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα οι αποδοχές των Δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Κυρώσεις

Για την καθυστέρηση καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2396/1995. Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή νόμιμος εκπρόωπος επιχείρησης, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στο προσωπικό τις οφειλόμενες αποδοχές των Δώρων τιμωρείται κατόπιν μήνυσης των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 του ΚΠΔ.

Εισφορές και κρατήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 19040/1981, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται από τον ΕΦΚΑ και λοιπούς οργανισμούς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζεται το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 σύμφωνα με το οποίο «η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως».

2023-03-19T10:27:48Z dg43tfdfdgfd